§1
REGULAMIN PARKINGU LOTNISKOWEGO „VALET PARKING”

I. ZARZĄDZAJĄCY PARKINGIEM
Zarządzającym Parkingiem jest firma TARGET MEDIA Paweł Konstanczak, z siedzibą w Poznań – Plewiska, 62-064 ul. Grunwaldzka 515c/18a, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5542260272, REGON:
302087349, zwana dalej TARGET MEDIA lub ZARZĄDZAJĄCYM.

II. USTALENIA POCZĄTKOWE
1. Korzystającym z Parkingu jest każda osoba, która dokonała rezerwacji oraz korzystająca z miejsca postojowego na Parkingu, lub kierująca pojazdem znajdującym się na terenie Parkingu.
2. Korzystający z Parkingu, poprzez wjazd na teren Parkingu, wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3. Poprzez dokonanie rezerwacji oraz wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez Korzystającego z Parkingu z Zarządzającym, umowy płatnego użyczenia miejsca postojowego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa użyczenia miejsca postojowego wygasa z chwilą uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec Zarządzającego oraz wyjazdu Korzystającego z Parkingu.
4. Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów jednośladowych o Dopuszczalnej Masie Całkowitej do 7,5 tony włącznie. Parkowanie pojazdu przekraczającego 7,5 tony Dopuszczalnej Masy Całkowitej odbywa się po uzyskaniu zgody Zarządzającego i wskazaniu miejsca postoju przez pracownika obiektu.
5. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje personel parkingu.

III. ORGANIZACJA PARKINGU
1. Parking prowadzony przez ZARZĄDZAJĄCEGO jest parkingiem płatnym, dozorowanym oraz monitorowanym.
2. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku, całodobowo.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. ZARZĄDZAJĄCY odpowiedzialny jest za funkcjonowanie prakingu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz za prawidłowe realizowanie świadczonych przez siebie usług.
2. ZARZĄDZAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę znajdujących się na Parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na Parkingu, w tym również w korzystających z niego pojazdach.
3. Jednocześnie w ramach świadczonej usługi wynajmu miejsca parkingowego, w zależności od wykupionej usługi (pakietu), Korzystającemu przysługują dodatkowe świadczenia wynikające z zawartej z TU PZU SA. polisy ubezpieczeniowej, obejmującej szereg zdarzeń parkingowych:
a) Pakiet ekonomiczny - polisa obejmuje świadczenie do łącznej kwoty 50.000 zł w przypadku kradzieży/utraty pojazdu. Polisa nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych w pojeździe.
b) Pakiet złoty - polisa obejmuje świadczenie do łącznej kwoty 100.000 zł w przypadku kradzieży/utraty pojazdu, uszkodzeń mechanicznych lub lakierniczych o wartości powyżej 1000 zł. Polisa nie obejmuje utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych w pojeździe.
c) Pakiet Premium - polisa obejmuje świadczenie do łącznej kwoty 200.000 zł w przypadku kradzieży/utraty pojazdu, uszkodzeń mechanicznych lub lakierniczych o wartości powyżej 1000 zł oraz utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych w pojeździe.
Szczegółowy wykaz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajdują się u obsługi parkingu.
Wypłata w/w świadczeń następuje po jednoczesnym spełnieinu następujących warunków:
a) ustalenie sprawcy zgłaszanej szkody nie jest możliwe,
b) zapis monitoringu potwierdza ewidentnie powstanie zgłaszanej szkody na terenie parkingu,
c) zapis monitoringu potwierdza ponad wszelką wątpliwość brak zgłaszanych uszkodzeń w momencie wjazdu pojazdu na parking a jednocześnie stan czystości pojazdu umożliwia potwierdzenie tego faktu.
3. ZARZĄDZAJĄCY nie ponosi wobec Korzystającego odpowiedzialności za szkody w jego pojeździe lub w rzeczach pozostawionych w pojeździe będące skutkiem działania siły wyższej lub wynikających z działań lub zaniechań klienta
4. Korzystający z Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Parkingu, w tym szkody wyrządzone innym korzystającym z Parkingu lub osobom trzecim.
5. Korzystający z Parkingu odpowiada za sprawność eksploatacyjną pojazdu, który pozostawia na Parkingu.
6. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika obiektu o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożeniu stosownego oświadczenia w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, nie później, niż przed opuszczeniem Parkingu.

V. WARUNKI UŻYTKOWNIA PARKINGU
1. Pojazdy wolno stawiać tyko na wyznaczonych, wskazanych przez obsługę, miejscach postojowych w systemie 1 pojazd – 1 miejsce postojowe.
2. Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca postojowe jest niedozwolone.
3. W czasie wykonywania manewru parkowania/opuszczania miejsca postojowego kierowca pojazdu jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie, w tym zaparkować pojazd w sposób nie utrudniający możliwości wjazdu/wyjazdu innym Korzystającym z Parkingu.
4. Miejsca postojowe oznaczone tabliczkami rezerwacyjnymi mogą być wykorzystywane tylko przez pojazdy do tego uprawnione.
5. Zabrania się parkowania pojazdów na wjazdach, wyjazdach, przejazdach, pasach ruchu, przejściach dla pieszych, trawnikach, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”.
6. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do stosowania się do oznaczeń pionowych, poziomych, poleceń pracowników obiektu, poleceń personelu uprawnionego do kierowania ruchem.
7. Pojazd powinien być zamknięty i zabezpieczony przed możliwością jego nieuprawnionego uruchomienia, zaś jego zawartość powinna być zabezpieczona,
w szczególności zaś nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów na widoku.
8. ZARZĄDZAJĄCY jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego
z Parkingu w razie niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu bądź
w uzasadnionych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia. Korzystający z Parkingu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu.
9. ZARZĄDZAJĄCY jest upoważniony do usunięcia skutków wycieków płynów eksploatacyjnych
z pojazdu Korzystającego z Parkingu na jego koszt i ryzyko.

VI. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., 1137 z późniejszymi zmianami). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 15 km / h.
2. Należy stosować się do oznaczeń pionowych, poziomych, poleceń pracowników PARKING MEDIA oraz poleceń personelu uprawnionego do kierowania ruchem drogowym.
3. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) palenie i używanie otwartego ognia,
b) spożywanie napojów alkoholowych i zażywanie środków odurzających,
c) tankowanie lub roztankowywanie pojazdu,
d) pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
e) pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki,
f) pozostawianie pojazdu z nieszczelnym układem: chłodzenia, paliwowym, wydechu, hamulcowym lub olejowym,
g) prowadzenie jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody PARKING MEDIA,
h) wykonywanie manewrów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub stanowiących źródło uciążliwego hałasu, w tym tzw. „palenie gumy” polegające na gwałtownym ruszaniu, hamowaniu, jeździe z efektem poślizgu kół,
i) śmiecenie,
j) wykonywanie działalności zarobkowej bez zgody zarządzającego,
k) wykonywanie innych, nieopisanych wyżej, czynności, mogących stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa na Parkingu.
4. Na terenie Parkingu zabronione jest ponad to: naprawianie, wymiana i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych oraz innych substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego lub estetyki Parkingu.

VII. SKARGI I WNIOSKI
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać drogą pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres biura TARGET MEDIA ul. Grunwaldzka 515c/18a, 62-064 Poznań – Plewiska.

 

§2
POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE, RODO

TARGET MEDIA, ul. Grunwaldzka 515c/18a, 62-064 Poznań - Plewiska, zwana dalej ZARZĄDZAJĄCYM, jest Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z jej usług lub świadczących usługi na rzecz ZARZĄDZAJĄCEGO (zwanych dalej Klientami/Kontrahentami)

Szanując prawa Klientów/Kontrahentów jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, ZARZĄDZAJĄCY zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Klientów/Kontrahentów danych osobowych. Wszyscy pracownicy ZARZĄDZAJĄCEGO, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a ZARZĄDZAJĄCY jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z RODO, dzięki której zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro (at) valetparking.pl lub w formie pisemnej na nasz adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Dane osobowe Klientów/Kontrahentów przetwarzane są przez ZARZĄDZAJĄCEGO jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów i usług świadczonych przez lub na rzecz Administratora Danych Osobowych. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenie usług lub zawarcia umowy z PARKING MEDIA.

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania faktur).

Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. W przypadku imprez turystycznych organizowanych na rzecz pracowników Klientów, ich dane osobowe mogą być przetwarzane przez ZARZĄDZAJĄCEGO na podstawie umowy powierzenia.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do Państwa trzeciego osoby, których dane dotyczą, są o tym uprzednio informowane, a Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. Dane są przekazywane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie:

a) podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak np. ZUS czy właściwy Urząd Skarbowy),

b) podmiotom współpracującym z ZARZĄDZAJĄCYM posiadającym siedzibę poza państwami EOG, którym dane udostępniane są w związku niezbędnością do wykonania umowy (np. hotelom).

W pozostałych przypadkach do udostepnienia danych niezbędna jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie udostępnienie.

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz PARKING MEDIA jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę o usługę turystyczną,

podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,

konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,

dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:

kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub

uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub

złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub

Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,

h) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państw17:30 10.11.2018o na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 13 powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na nasz adres wskazane w pkt. 1 powyżej.

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.